home

DEREITO CIVIL.

 • Dereito civil xeral.
 • Contratos.
 • Arrendamentos, propiedade horizontal, comunidades.
 • Reclamacións de cantidade.
 • Dereito de danos e responsabilidade civil.
 • Accidentes de tráfico.
 • Sucesións, testamentos e herdanzas.
 • Dereito de familia.

DEREITO MERCANTIL.

 • Constitución, transformación e liquidación de sociedades mercantís.
 • Asesoramento integral de sociedades.
 • Contratos mercantís.
 • Propiedade industrial.
 • Reclamacións baseadas en letra de cambio, cheque e pagaré.
 • Seguros.
 • Dereito dos consumidores.

DEREITO ADMINISTRATIVO.

 • Asesoramento integral a corporacións locais.
 • Tributos locais.
 • Sancións.
 • Licenzas e autorizacións.
 • Función pública.
 • Dereito urbanístico.
 • Xurisdicción contencioso-administrativa.

DEREITO PENAL.

 • Dereito de defensa fronte a denuncias e querelas.
 • Asistencia a imputados e procesados.
 • Interposición e dirección de procedimentos penais en todas as súas instancias como acusación privada ou popular.

© Trepat Avogados. NIF-33198284S - AVISO LEGAL - Os servizos prestados regulanse conforme ás Normas de Honorarios do Ilustre Colexio de Avogados de Galicia de 27 de setembro do 2.001 e ás Normas de Honorarios do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela 22 de decembro do 2.008 - CÓDIGO DE CONDUCTA